II KONKURS LITEROWANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "ALFABETOMANIA"

II KONKURS LITEROWANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "ALFABETOMANIA"

I. Organizator

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak.

II. Uczestnicy

Uczniowie klas 4-6 Szkół Podstawowych Gminy Końskie / Stąporków.

III. Cel konkursu

1.Rozwinięcie umiejętności poprawnego literowania w języku angielskim.

2.Doskonalenie znajomości ortografii.

3.Sprawdzenie umiejętności językowych w zakresie znajomości alfabetu angielskiego.

4.Zwiększenie motywacji uczniów do nauki ortografii języka obcego.

5.Motywowanie do nauki przez współzawodnictwo.

6.Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.

IV. Zasady ogólne

1.Konkurs jest dwuetapowy.

2.Pierwszy etap konkursu:

odbywa się w szkołach na terenie miasta i gminy Stąporków i Końskie.

odbędzie się do dnia 18.03.2022r. w którym zostaną wyłonieni najlepsi po jednej osobie z każdej grupy wiekowej, którzy przechodzą do drugiego etapu.

Dla uczniów szkoły eliminacje szkolne przeprowadza nauczyciel języka angielskiego w dogodny sposób.

szkoła otrzymuje od organizatora zestawy słów do każdego przedziału klasowego.

3.Drugi etap konkursu:

dla zwycięzców I szkolnego etapu, drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 08.04.2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora – Szkoły Języków Obcych SMART, Stąporków lub Końskie.

4.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 4-6 szkoły podstawowej, chcący sprawdzić swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości alfabetu angielskiego.

5.Konkurs podzielony jest na trzy grupy wiekowe:

oUczniowie klas 4 szkoły podstawowej.

oUczniowie klas 5 szkoły podstawowej.

oUczniowie klas 6 szkoły podstawowej.

V.Zasady szczegółowe

1.Każdy uczestnik losuje wyraz, a następnie literuje go z pamięci. Za każde poprawnie przeliterowane słowo otrzymuje 1 punkt. Wygrywa osoba w każdej grupie wiekowej / przedziale klasowym, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch uczestników konkursu na danym etapie szkolnym, nauczyciel przeprowadza dodatkową rundę.

2.Szkoła do przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu otrzymuje od organizatora zestaw słów do każdego przedziału klasowego.

3.Poprawę traktuje się jako błąd.

4.Słowa pochodzą z dostępnych podręczników do nauki języka angielskiego na odpowiednim poziomie klasowym.

5.Słowa nie będą się powtarzały.

6.Podczas konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.

7.Osoby łamiące zasady konkursu określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

8.Przebieg konkursu na II etapie będzie nadzorować jury składające się z przedstawicieli Szkoły Języków Obcych SMART.

9.Regulamin i karta zgłoszeniowa zostaną przesłane do szkół drogą mailową i są dostępne u koordynatora konkursu: Małgorzata Zawada tel. 514 341 529 oraz pod adresem smartbiuro@op.pl

VI.Terminy

1.Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się szkoły do pierwszego etapu do dnia 25.02.2022r. wyłonienie w drodze eliminacji szkolnej najlepszej osoby z każdego przedziału klasowego i zgłoszenie ich do dnia 18.03.2022r. w biurze Szkoły Języków Obcych SMART, ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, lub pod adresem smartbiuro@op.pl oraz nr tel. 514 341 529

2.Kartę zgłoszeniową należy wysłać do dnia 25.02.2022r. na adres siedziby Szkoły Języków Obcych SMART, ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, lub pod adres smartbiuro@op.pl oraz nr tel. 514 341 529

3.Zgłoszenia do drugiego etapu nauczyciel dokonuje do 22.03.2022r. do godz. 12:00. na adres siedziby Szkoły Języków Obcych SMART ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, lub pod adres smartbiuro@op.pl oraz nr tel. 514 341 529

VII.Ogłoszenie wyników i nagrody

1.Zwycięzcy konkursu z każdej kategorii wiekowej otrzymają następujące nagrody:

1 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 500 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART+ niespodzianka.

2 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 300 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART + niespodzianka.

3 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 200 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART + niespodzianka.

2.Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie SMART. O terminie wręczenia nagród powiadomimy szkoły w osobnym mailu.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń

ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, tel. 514 341 529

www.smartszkola.pl

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: