Dla średniozaawansowanych

Dla średniozaawansowanych

Kurs średniozaawansowany przeznaczony dla osób, które

mają potwierdzoną znajomość wybranego języka na poziomie A2,

- chcą rozwijać dalej swoje umiejętności językowe,

- przygotowują się do matury podstawowej i rozszerzonej,

-  planują zdanie egzaminu na poziomie B1/B2

W trakcie kursu wiedza zdobyta na wcześniejszym etapie nauki  jest utrwalana oraz poszerzana o kolejne zagadnienia (nowe czasy gramatyczne,  zdania warunkowe, poszerzanie  słownictwa, stopniowym eliminowaniu błędów w wypowiedziach ustnych jak i pisemnych uczestnika kursu).

Nasz kurs językowy dla średniozaawansowanych to zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziom B1- B2.

Po kursie średniozaawansowanym na poziomie samodzielności B1

osoba posługująca się językiem rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Po kursie średniozaawansowanym na poziomie samodzielności B2

osoba posługująca się językiem rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Po ukończeniu kursu na poziomie B1 lub B2 zachęcamy zdanie egzaminu, który potwierdzi znajomość tego poziomu.

Dla średniozaawansowanych

70 / 140 godzinyr

1,5 / 3 h tygodniowo

Inne kursy

Komunikatywne
70 / 140 godziny

70 / 140 godziny

1,5 / 3 h tygodniowo

1,5 / 3 h tygodniowo

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: