II KONKURS FOTOGRAFICZNO JĘZYKOWY "JA W OBIEKTYWIE"

II KONKURS FOTOGRAFICZNO JĘZYKOWY "JA W OBIEKTYWIE"

REGULAMIN

I. Organizator

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak.

II. Uczestnicy

Uczniowie klas VII- VIII Szkół Podstawowych Gminy Końskie/ Stąporków.

III. Cel konkursu

1. Ukazanie twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

2. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

4. Motywacja uczniów do nauki języka angielskiego w mowie i piśmie.

IV. Zasady ogólne

1. Tematem konkursu jest „uczestnik i jego świat” ukazany za pomocą ulubionej fotografii (fotografia ma przedstawiać pasje, hobby, zainteresowania, a nie samego uczestnika konkursu) oraz opis w pełnej dowolnej interpretacji 200 - 220 słów (forma: dialog, opis, opowiadanie, rozprawka, artykuł…).

2. Interpretacja fotografii jak i sama fotografia są całkowitym odzwierciedleniem tematu konkursu.

3. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).

4. Prace nie będą zwracane.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie szkoły SMART oraz na jej profilu Facebook, Instagram.

7. Wręczenie nagrody nastąpi w siedzibie szkoły SMART.

V. Zasady szczegółowe

1. Interpretacja fotografii jak i sama fotografia są całkowitym odzwierciedleniem tematu konkursu.

2. Format fotografii A4 – 210 x 297

3. Opis pracy 200 – 220 słów (forma: dialog, opis, opowiadanie, rozprawka, artykuł…). Podstawową czcionką pracy jest Times New Roman, rozmiar 12.

4. Regulamin i karta zgłoszeniowa zostaną przesłane do szkół drogą mailową i są dostępne w siedzibie szkoły SMART Końskie/Stąporków.

VI. Terminy

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać za pośrednictwem szkoły lub osobiście do dnia 30.11.2021r. godz. 15:00 do siedziby szkoły SMART wraz z opisem jej na papierze formatu A4 – wersja komputerowa.

2. Prace przyjmowane będą w sekretariacie szkoły SMART Końskie / Stąporków.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły SMART oraz na jej profilu Facebook, Instagram do 06.01.2022r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

1 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 500 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART + niespodzianka.

2 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 300 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART + niespodzianka.

3 miejsce nagroda pieniężna w wysokości 200 zł z wykorzystaniem na kursy w SMART + niespodzianka.

Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie SMART. O terminie wręczenia nagród powiadomimy szkoły w osobnym mailu.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe zwycięzcy konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły SMART. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanego przez niego zdjęcia wraz z opisem. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń

ul. Pocztowa 1; 26-200 Końskie,

ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków,

tel. 514 341 529

www.smartszkola.pl

Koordynator konkursu: Małgorzata Zawada tel. 514 341 529

Załączniki do regulaminu.

1. Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie.

2. Oświadczenie, że praca jest dziełem autora- uczestnika konkursu.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez pełnoletniego prawnego opiekuna ucznia przystępującego do konkursu.

4. Zgoda na publikację wizerunku udzielona przez opiekuna prawnego dla uczestnika konkursu.

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: